ძირითადი მასალა

თვლა, გადანაცვლებები და კომბინაციები

ისწავლეთ
ივარჯიშეთ
ალბათობა გადანაცვლებებთან და კომბინაციებთანმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

ეს თავი მოიცავს სხადასხვა სიტუაციებში შესაძლო შედეგების რაოდენობის გამოთვლის მეთოდებს. ვისწავლით ფაქტორიალს, გადანაცვლებებს და კომბინაციებს. ასევე ვისწავლით მათ გამოყენებას ალბათობის გამოსათვლელად.