სანდოობის ინტერვალები

ამ თემის შესახებ

ნდობის ინტერვალები გვაძლევს რაღაც უცნობი მნიშვნელობის მოსალოდნელ მნიშვნელობათა არეს შერჩევითი ერთობლიობიდან მიღებულ შედეგზე დაყრდნობით. ეს თემა მოიცავს ნდობის ინტერვალებს საშუალოებისა და პროპორციებისთვის.