ძირითადი მასალა

თემა: სანდოობის ინტერვალები

0

დახელოვნების შესაძლო ქულები
ისწავლეთ
ივარჯიშეთ
პროპორციისთვის z ინტერვალის პირობებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
კრიტიკული მნიშვნელობის, z*-ის, პოვნა სასურველი ნდობის დონისთვისმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
z ინტერვალის გამოთვლა პროპორციისთვისმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
p-სთვის z ინტერვალში შერჩევითი ერთობლიობის ზომა და ცდომილების ზღვარიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ივარჯიშეთ
საშუალოსთვის t ინტერვალის პირობებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
კრიტიკული მნიშვნელობის, t*-ის, პოვნა სასურველი ნდობის დონისთვისმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
t ინტერვალის გამოთვლა საშუალოსთვისმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
საშუალოს ნდობის ინტერვალში შერჩევითი ერთობლიობის ზომა და ცდომილების ზღვარიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
შემდეგ თქვენთვის:

თემის ტესტი

განივითარეთ თემის ყველა უნარი და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 800 ქულა!

ამ თემის შესახებ

ნდობის ინტერვალები გვაძლევს რაღაც უცნობი მნიშვნელობის მოსალოდნელ მნიშვნელობათა არეს შერჩევითი ერთობლიობიდან მიღებულ შედეგზე დაყრდნობით. ეს თემა მოიცავს ნდობის ინტერვალებს საშუალოებისა და პროპორციებისთვის.