ძირითადი მასალა

დისპერსიული ანალიზი (ANOVA)

ამ თემის შესახებ

დისპერსიის ანალიზი, რომელსაც ასევე ანოვას (ANOVA) უწოდებენ, არის სხვადასხვა ჯგუფების საშუალოების შედარების მეთოდების ერთობლიობა.