ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:2:53

დამუშავებული მაგალითი: ერთეულოვანი ვექტორების სკალარზე გამრავლება