ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:10:16

ვექტორის მდგენელები სიდიდისა და მიმართულების მიხედვით