ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:3:35

შებრუნებული ტრიგონომეტრიული ფუნქციების გამოყენება კალკულატორში