ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:9:55

წრფივი სისტემების გამოსახვა მატრიცული განტოლებებით