ძირითადი მასალა
ისწავლეთ წრფივ განტოლებათა სისტემების გაფართოებული მატრიცებით გამოსახვა.
დავალაგოთ: