ძირითადი მასალა

მატრიცები

ისწავლეთ
მატრიცების გაცნობამატრიცების გაცნობა
ივარჯიშეთ
მატრიცის განზომილებებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
მატრიცის ელემენტებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
წრფივი სისტემების გამოსახვა მატრიცებით
ივარჯიშეთ
წარმოადგინეთ წრფივი სისტემები მატრიცის სახითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
მოქმედებები მატრიცის რიგებზე
ივარჯიშეთ
მოქმედებები მატრიცის რიგებზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
მატრიცული წრფივი სისტემების ამოხსნა
ისწავლეთ
მატრიცების შეკრება და გამოკლებამატრიცების შეკრება და გამოკლება
ივარჯიშეთ
შეკრიბეთ და გამოაკელით მატრიცებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
მატრიცული განტოლებები: შეკრება და გამოკლებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
მატრიცების სკალარებზე გამრავლებამატრიცების სკალარებზე გამრავლება
ივარჯიშეთ
გაამრავლეთ მატრიცები სკალარზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
მატრიცული განტოლებები: სკალარული ნამრავლიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
შესავალი ნულოვან მატრიცებშიმატრიცების შეკრების თვისებებიმატრიცის სკალარული გამრავლების თვისებები
ისწავლეთ
მატრიცების გამრავლება: შესავალიმატრიცების გამრავლებამატრიცების გამრავლება
ივარჯიშეთ
გაამრავლეთ მატრიცებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
მატრიცული ნამრავლის განზომილებებიერთეულოვანი მატრიცა: შესავალიშესავალი ერთეულოვან მატრიცებშიერთეულოვანი მატრიცის ზომებიგადანაცვლებადია თუ არა მატრიცული გამრავლება?მატრიცული გამრავლების ასოციაციური თვისებანულოვანი მატრიცა და მატრიცის გამრავლებამატრიცის გამრავლების თვისებებიმატრიცული მოქმედებების თვისებების გამოყენებაერთეულოვანი და ნულოვანი მატრიცების გამოყენება
ისწავლეთ
ვექტორების გარდაქმნა მატრიცების გამოყენებითმრავალკუთხედების გარდაქმნა მატრიცების გამოყენებითმატრიცები და გარდაქმნებიმატრიცა გარდაქმნის ვიზუალური წარმოდგენის მიხედვითგარდაქმნის მატრიცის ვიზუალური წარმოდგენა
ივარჯიშეთ
ვექტორები გარდაქმენით მატრიცების გამოყენებითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
მრავალკუთხედები გარდაქმენით მატრიცების გამოყენებითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
მატრიცები და გარდაქმნებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
2x2 მატრიცის დეტერმინანტი
ივარჯიშეთ
2x2 მატრიცის დეტერმინანტიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
მატრიცის შებრუნებული: შესავალიშებრუნებული მატრიცის განსაზღვრა
ივარჯიშეთ
განსაზღვრეთ შებრუნებული მატრიცებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
განსაზღვრეთ შექცევადი მატრიცებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
2x2 მატრიცის შებრუნებულის პოვნა მისი დეტერმინანტისა და მიკავშირებულის გამოყენებით
ისწავლეთ
ამ გაკვეთილში ვიდეოები და სტატიები არაა ხელმისაწვდომი
ივარჯიშეთ
იპოვეთ 2x2 მატრიცის შებრუნებულიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
წრფივი სისტემების გამოსახვა მატრიცული განტოლებებითწრფივი სისტემების ამოხსნა მატრიცული განტოლებებითამოცანა მატრიცაზე: კომბინირებული ვექტორები
ივარჯიშეთ
წრფივი სისტემების მატრიცული განტოლებებით გამოსახვამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ამოცანა მატრიცაზე: ფასები

ამ თემის შესახებ

ისწავლეთ, რა არის მატრიცები და როგორ გამოვიყენოთ ისინი: განტოლებათა სისტემების ამოხსნა, ფიგურებისა და ვექტორების გარდაქმნა და რეალური სიტუაციების გამოსახვა. ისწავლეთ, როგორ შეკრიბოთ, გამოაკლოთ და გაამრავლოთ მატრიცები და იპოვოთ მატრიცების შებრუნებული.