ძირითადი მასალა

სურათიანი დიაგრამები, სვეტოვანი დიაგრამები და ჰისტოგრამები