მარტივი და შედგენილი რიცხვები (მიმოხილვა)

მიმოიხილეთ მარტივი და შედგენილი რიცხვები და ივარჯიშეთ ამოცანების ამოხსნაში.

რა არის მარტივი რიცხვი?

მარტივი რიცხვი არის ისეთი რიცხვი, რომელსაც ზუსტად 22 გამყოფი აქვს.
მარტივი რიცხვის გამყოფებია მხოლოდ 1\greenD1 დათავისივე თავი\purpleD{\text{თავისივე თავი}}.
77 არის მარტივი რიცხვის მაგალითი. მისი გამყოფებია მხოლოდ 1\greenD1 და 7\purpleD7. სხვა მთელ რიცხვებზე 77 უნაშთოდ ვერ იყოფა.
გინდათ, მეტი ისწავლოთ მარტივი რიცხვების შესახებ? ნახეთ ეს ვიდეო.

პრაქტიკა 1: მარტივი რიცხვების ამოცნობა

გინდათ, მეტი ასეთი ამოცანა სცადოთ? ნახეთ ეს სავარჯიშო.

რა არის შედგენილი რიცხვი?

შედგენილ რიცხვებს აქვთ 22–ზე მეტი მამრავლი. შედგენილ რიცხვებს 11–ისა და საკუთარი თავის\text{საკუთარი თავის} გარდა კიდევ აქვთ გამყოფებები.
1616 არის შედგენილი რიცხვის მაგალითი. 1616-ის გამყოფებია 1,2,4,81, 2, 4, 8 და 16.16. თითოეულ მათგანზე 1616 ზუსტად იყოფა.
გინდათ, მეტი ისწავლოთ მარტივი და შედგენილი რიცხვების გარჩევის შესახებ? ნახეთ ეს ვიდეო.
გინდათ, მარტივ და შედგენილ რიცხვებზე კიდევ სხვა კუთხითაც დაფიქრდეთ? ნახეთ ეს სტატია.

პრაქტიკა 2: შედგენილი რიცხვების ამოცნობა

გინდათ, მეტი ასეთი ამოცანა სცადოთ? ნახეთ ეს სავარჯიშო.