ძირითადი მასალა
გადახედეთ მამრავლებსა და საერთო ჯერადებს და ამოხსენით ამოცანები.