ისწავლეთ რიცხვების კვადრატში აყვანა. დააკავშირეთ კვადრატში აყვანა და კვადრატის ფართობი.
თვალი გადავავლოთ 3\blueD3-ის კვადრატში აყვანის მაგალითს:
32=3×3=9\large\blueD3^2 = \blueD3 \times \blueD3 = \greenD9
ესეც შეკითხვა, რათა დარწმუნდეთ, რომ ნამდვილად გასაგებია საკითხი:

კავშირი კვადრატთან

32\blueD3^2-ის (იკითხება, როგორც "სამი კვადრატში") პოვნა იგივეა, რაც იმ კვადრატის ფართობის პოვნა, რომლის გვერდის სიგრძე არის 3\blueD3:

სავარჯიშოების ნაკრები:

გამოწვევების ნაკრები: