ისწავლეთ ხარისხის მაჩვენებლებისა და ფუძეების გამოყენება. მაგალითად, 4 x 4 x 4 x 4 x 4–ის ხარისხით ჩაწერა.
აი, როგორ გამოიყურება მაჩვენებელი და ფუძე:
43\blueD4^\goldD3
აი, ეს პატარა ციფრი რიცხვის ზედა, მარჯვენა კუთხეში ხარისხია\goldD{\text{ხარისხია}}. ხარისხის ქვემოთა რიცხვი ფუძეა\blueD{\text{ფუძეა}}. ამ შემთხვევაში, ფუძე არის 4\blueD4, ხარისხი კი - 3\goldD3.
აქ არის მაგალით, სადაც ფუძე არის 7\blueD7 და ხარისხი – 5\goldD5:
75\blueD7^\goldD5
ხარისხი გვეუბნება, რომ ფუძე უნდა გავამრავლოთ საკუთარ თავზე ამდენჯერ. ჩვენს მაგალითში 43\blueD4^\goldD3 გვეუბნება, რომ ფუძე 4\blueD4 საკუთარ თავზე გავამრავლოთ 3\goldD3–ჯერ:
43=4×4×4\blueD4^\goldD3 =\blueD4 \times \blueD4 \times \blueD4
გამრავლების ამოცანას გაშლილი სახით რომ ჩავწერთ, მას მარტივად გამოვიანგარიშებთ. მოდით, გავაკეთოთ ეს ჩვენი მაგალითისთვის:
43=4×4×4\blueD4^\goldD3 =\blueD4 \times \blueD4 \times \blueD4
43=16×4\phantom{\blueD4^\goldD3}= 16 \times 4
43=64\phantom{\blueD4^\goldD3}= 64
ხარიხსების გამოყენების მთავარი მიზეზი არის ის, რომ იგი დიდი რიცხვების მოკლედ ჩაწერის გზაა. მაგალითად, ვთქვათ, გვინდა შემდეგის გამოხატვა:
2×2×2×2×2×2\blueD2 \times \blueD2 \times \blueD2 \times \blueD2 \times \blueD2 \times \blueD2
ეს მართლა ბევრი საწერია. ხელები მხოლოდ ამის დაბეჭვდით დამეღალა! ამის ნაცვლად შეგვიძლია, დავინახოთ, რომ 2\blueD2 საკუთარ თავზე გამრავლებულია 6\goldD6–ჯერ. ეს იმას ნიშნავს, რომ იგივე რამის დაწერა შეგვიძლია 2\blueD2 ფუძითა და 6\goldD6 ხარიხსით:
2×2×2×2×2×2=26\blueD2 \times \blueD2 \times \blueD2 \times \blueD2 \times \blueD2 \times \blueD2 = \blueD2^\goldD6
მაგარია, მოდით, რამდენიმე პრაქტიკული ამოცანის ამოხსნა ვცადოთ, რათა დავრწმუნდეთ, რომ ხარისხები გავიგეთ.

სავარჯიშოების ნაკრები:

რთული სავარჯიშოების ნაკრები: