ძირითადი მასალა
მიმოვიხილოთ ხარისხები და ვივარჯიშოთ ამოცანების ამოხსნაში.