ძირითადი მასალა
გაიხსენეთ ხარისხის გავრცელებული თვისებები, რომლებიც გვაძლევს საშუალებას გამოსახულებები სხვადასხვაგვარად ჩავწეროთ. მაგალითად, x²⋅x³ შეიძლება ჩაიწეროს, როგორც x⁵.
დავალაგოთ: