ძირითადი მასალა

ვიზუალური მოდელის გამოყენებით განსაზღვრეთ და ამოხსენით განტოლებები