გადახედეთ უტოლობების გრაფიკების აგებას ცვლადებით რიცხვით ღერძზე და შემდეგ ივარჯიშეთ ამოცანებში.

უტოლობები

უტოლობები ასახავს ისეთ ორ გამოსახულებას შორის დამოკიდებულებას, რომლებიც არ არის ტოლი.
ქვემოთ მოცემულია უტოლობის რამდენიმე მაგალითი:
9>79>7
6 < a+26\ \underline< \ a+2
x<5x<5

უტოლობების ნიშნები

ნიშანიმნიშვნელობა
>>მეტია
>\underline>მეტია ან ტოლია
<<ნაკლებია
<\underline<ნაკლებია ან ტოლია

ცვლადიანი უტოლებების გრაფიკზე გამოსახვა

შეგვიძლია, გამოვიყენოთ რიცხვითი ღერძი, რომ ვაჩვენოთ უტოლობის შესაძლო ამონახსნები.
მაგალითი 1: x>4x>4
x>4x>4-ის მსგავსი უტლობა გვეუბნება, რომ xx 44-ზე დიდი ნებისმიერი რიცხვი შეიძლება, იყოს.
ამის ჩვენება რიცხვით ღერძზე ასე შეგვიძლია: 44-ზე ღია წრე მოვხაზოთ და 44-ზე მეტი რიცხვებიც მოვნიშნოთ.
მაგალითი 2: y < 3y\ \underline<\ 3
უტოლობაში თუ გვაქვს >\underline> ან <\underline< სიმბოლო, წრეს ისე ვაფერადებთ, რომ ვაჩვენოთ, რომ ცვლადი შეიძლება, ამ რიცხვის ტოლიც იყოს.
მაგალითად, y < 3y\ \underline<\ 3 გამოისახება შემდეგნაირად:
რიცხვითი ღერძი უჩვენებს, რომ yy ან უდრის 33–ს, ან ნაკლებია 33–ზე.
გინდათ, მეტი ისწავლოთ უტოლობების გამოსახვის შესახებ? ნახეთ ეს ვიდეო.

ივარჯიშეთ

გინდათ, მეტი ასეთი ამოცანა სცადოთ? ნახეთ ეს სავარჯიშოები:
უტოლობა გრაფიკით
უტოლობების ღერძზე დატანა