ძირითადი მასალა

არაუარყოფითი მთელი რიცხვები სიტყვიერად ჩაწერილი ფორმით: გამეორება

გაიმეორეთ არაუარყოფითი მთელი რიცხვების სიტყვიერი ფორმით ჩაწერა. შემდეგ სცადეთ ამოცანების ამოხსნა.

თანრიგი