ძირითადი მასალა
ივერჯიშეთ გამყოფების დაშლაში ამოცანებში გამრავლებაზე და ნახეთ, რა ზეგავლენას მოახდენს ეს ნამრავლზე.