ძირითადი მასალა

თემა: მრავალწევრების დაშლა მამრავლებად

ამ თემის შესახებ

ისწავლეთ მრავალწევრი გამოსახულებების წრფივ მამრავლთა ნამრავლის სახით ჩაწერა. მაგალითად დაწერეთ x^2+3x+2 as (x+1)(x+2).