მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:3:56

დამტკიცება: საერთო გარე წერტილიდან გავლებული მხები მონაკვეთები ტოლია