ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:8:41

დამტკიცება: რადიუსი არის მხები წრფის მართობული