გაბნევის დიაგრამები

ივარჯიშეთ

წერტილოვანი დიაგრამების აგებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
იტვირთება
სათანადო გაბნევის დიაგრამების აგებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
იტვირთება
წერტილოვანი დიაგრამების მიხედვით დადებითი და უარყოფითი დამოკიდებულებებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
იტვირთება
გაბნევის დიაგრამების ტენდენციების აღწერამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
იტვირთება
კორელაციის კოეფიციენტის ინტუიციამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
იტვირთება
იტვირთება

ივარჯიშეთ

საუკეთსო მისადაგების წრფეზე დაკვირვებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
იტვირთება
საუკეთესო მისადაგების წრფის დახრილობის ვარაუდის გაკეთებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
იტვირთება
წრფივ მოდელებში დახრილობისა და y ღერძთან კვეთის ინტერპრეტაციამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
იტვირთება
იტვირთება
იტვირთება

ამ თემის შესახებ

გაბნევის დიაგრამები გვაჩვენებს მონაცემების დამოკიდებულებებსა და კანონზომიერებებს, რომლებსაც ვარაუდების გამოთქმისას ვიყენებთ.