ძირითადი მასალა

განტოლებების ამოხსნა და უტოლობები

ივარჯიშეთ

განტოლება, რომელიც ორივე მხარეს ცვლადს შეიცავსმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ცვლადები განტოლების ორივე მხარეს: ათწილადები და წილადებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

ისწავლეთ, როგორ უნდა ამოხსნათ წრფივი განტოლებები, რომლებიც მხოლოდ ერთ ცვლადს შეიცავს. მაგალითად, ამოხსენით 2(x+3)=(4x-1)/2+7. ისწავლეთ, როგორ უნდა ამოხსნათ წრფივი უტოლობები, რომელთაც მხოლოდ ერთი ცვლადი აქვთ. მაგალითად, ამოხსენით -3(x+1)>2x-7. ისწავლეთ, როგორ უნდა ამოხსნათ რთული უტოლობები. მაგალითად, ამოხსენით 2x+1>3 და -x-5<4.