ძირითადი მასალა

თემა: ტოლობა

0

დახელოვნების შესაძლო ქულები
შემდეგ თქვენთვის:

თემის ტესტი

განივითარეთ თემის ყველა უნარი და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 500 ქულა!

ამ თემის შესახებ

ისწავლეთ, რას ნიშნავს ფიგურების ტოლობა და როგორ ვადგენთ, ორი ფიგურა ტოლია თუ არა. გამოიყენეთ ეს საოცრად მნიშვნელოვანი კონცეპტი სამკუთხედებსა და პარალელოგრამებზე გეომეტრიული თეორემების დამტკიცებისას.