ძირითადი მასალა
მართკუთხა სამკუთხედში ჰიპოტენუზა ყველაზე გრძელი გვერდია, "მოპირდაპირე" გვერდი არის მოცემული კუთხის გასწვრივ და "მოსაზღვრე" გვერდი არის მოცემული კუთხის გვერდით.
დავალაგოთ: