ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:6:05

სამკუთხედის მსგავსების განსაზღვრა: ერთი და იგივე კუთხე სხვადასხვა როლს თამაშობს