ძირითადი მასალა
ივარჯიშეთ
მსგავსება & გარდაქმნებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
მსგავსება და გარდაქმნები (რთული)მოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

გაიგეთ, რას ნიშნავს ორი ფიგურის მსგავსება და როგორ გაიგოთ, მსგავსია თუ არა ორი ფიგურა. გამოიყენეთ ეს იდეა გეომეტრიული თეორემების დასამტკიცებლად და მრავალკუთხედებიანი ამოცანების ამოსახსნელად.