ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:3:15

ტოლფერდა სამკუთხედის კუთხეების პოვნა (მაგალითი 2)