ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:7:24

რატომ არაა „ორი გვერდი და არა მათ შორის მდებარე კუთხე“ ტოლობის ნიშანი