ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:8:19

დამტკიცება: რადიუსი არის იმ ქორდას მართობული, რომელსაც შუაზე ყოფს

ჩახაზულ სხეულებზე ამოცანების ამოხსნა