ძირითადი მასალა
ამოხსენით სამი ისეთი ამოცანა, რომლებიც ჩახაზული ფიგურების თვისებების გამოყენებით რკალის სიგრძეს ან უცნობი კუთხის ზომის პოვნას გვთხოვენ.

ჩახაზულ სხეულებზე ამოცანების ამოხსნა