ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:3:28

გემოეტრიული კონსტრუქციები: წრეწირში ჩახაზული ტოლგვერდა სამკუთხედი