ძირითადი მასალა
ამოხსენით ორი ამოცანა, რომლებიც ჩახაზული კუთხის თეორემის გამოყენებით რკალის გრადუსული ზომის ან სიგრძის პოვნას გთხოვენ.
დავალაგოთ: