ამოხსენით სამი ამოცანა, რომლებიც გთხოვენ, იპოვოთ რკალის სიგრძე რკალის გრადუსული ზომის მითითების გარეშე.

ამოცანა 1

ამოცანა 2

ამოცანა 3