ძირითადი მასალა
ამოხსენით სამი ამოცანა, რომლებიც გთხოვენ, იპოვოთ რკალის სიგრძე რკალის გრადუსული ზომის მითითების გარეშე.