ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:3:03

პარალელური და მართობული წრფეების განტოლებები