ძირითადი მასალა
ამოხსენით ორი ამოცანა, რომლებშიც უნდა დაადგინოთ, არის თუ არა წრფე წრეწირის მხები. ამისთვის მხების თვისებები უნდა გამოიყენოთ.
დავალაგოთ: