ძირითადი მასალა
მიმოიხილეთ შემდეგი სიმბოლოები: მეტია ვიდრე, ნაკლებია ვიდრე, უდრის . სცადეთ ამოხსნათ სხვადასხვა ამოცანები.