ძირითადი მასალა

გაზომვა და მონაცემები

ივარჯიშეთ
ზომის შედარებამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
დაალაგეთ სიგრძის მიხედვითმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
არაპირდაპირი გაზომვამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
ამოცანების ამოხსნა სვეტოვანი დიაგრამების გამოყენებით 1მოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ამოცანების ამოხსნა სვეტოვანი დიაგრამების გამოყენებით 2მოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
სვეტოვანი დიაგრამების შედგენა 1მოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
განსაზღვრეთ დრო: სრული ან ნახევარი საათიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
საათის ცნობა ციფერბლატითმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
საათის ცნობა ციფერბლატის გარეშემოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

ისწავლეთ მანძილის გაზომვა, საათის ცნობა, ფულის დათვლა და გრაფიკების აგება.