ძირითადი მასალა
მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:0:44

ვიდეოს აღწერა

ყველაზე მეტი გვაქვს ____. ვარსკვლავები, რიცხვები თუ ასოები? მოდი, ამოვხსნათ: დავითვალოთ ყველა. ვნახოთ, რამდენი ვარსკვლავი გვაქვს. გვაქვს 1,2,3 ვარსკვლავი. რამდენი რიცხვი გვაქვს? გვაქვს 1, 2 რიცვი და რამდენი ასო გვაქვვს? გვაქვს 1, 2 ასო. ასე რომ, რა გვაქვს ყველაზე მეტი? ყველაზე მეტი გვაქვს ვარსკვლავი – 3 ვარსკვლავი გვაქვს. რიცხვი და ასოი მხოლოდ ორ–ორი გვაქვს. ყველაზე მეტი კი ვარსკვლავია.