მეორე რიგის წრფივი განტოლებები

ამ თემის შესახებ

მეორე წარმოებულის შემცველი წრფივი დიფერენციალური განტოლებები.