ძირითადი მასალა

ლაპლასის გარდაქმნა

ამ თემის შესახებ

გარდაქმნები და კერძოდ ლაპლასის გარდაქმნა. ნახვევი ინტეგრალები.