ძირითადი მასალა

წარმოებულები: განმარტება და ძირითადი წესები

ივარჯიშეთ
მკვეთი წრფეები და ცვლილების საშუალო სიჩქარემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
წარმოებული, როგორც მრუდის დახრილობამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
წარმოებულის და მხების განტოლებებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
ივარჯიშეთ
მკვეთი წრფეები და ცვლილების საშუალო სიჩქარე პირობითი წერტილებითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
0/100 ქულა
ისწავლეთ
ივარჯიშეთ
წარმოებული, როგორც ზღვარიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
ივარჯიშეთ
წარმოებულის მიახლოებითი პოვნამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
ივარჯიშეთ
დიფერენცირებადობა წერტილზე: გრაფიკულადმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
დიფერენცირებადობა წერტილზე: ალგებრულადმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 900 ქულა
ივარჯიშეთ
მრავალწევრების გაწარმოებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
გააწარმოეთ მთელი ხარისხები (შერეული დადებითი და უარყოფითი)მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
მრავალწევრების მხებებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 800 ქულა
ივარჯიშეთ
sin(x)-ია და cos(x)-ის წარმოებულებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
𝑒ˣ-ისა და ln(x)-ის წარმოებულებიმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
ივარჯიშეთ
გააწარმოეთ განაყოფებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
განაყოფის წესი ცხრილებითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
რაციონალური ფუნქციების გაწარმოებამოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
0/100 ქულა
განივითარეთ ზედა უნარები და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 800 ქულა
შემდეგ თქვენთვის:

თემის ტესტი

განივითარეთ თემის ყველა უნარი და მოაგროვეთ დახელოვნების მაქსიმუმ 2500 ქულა!

ამ თემის შესახებ

ფუქციის წარმოებული აღწერს ფუნქციის მყისიერი ცვლილების სიჩქარეს კონკრეტულ წერტილზე. კიდევ ერთი გავრცელებული ინტერპრეტაციაა, რომ წარმოებული გვაძლევს ამ წერტილზე ფუნქციის მხების დახრილობას. ისწავლეთ, როგორ განვსაზღვრავთ წარმოებულს ზღვრების გამოყენებით. ისწავლეთ ბევრი სასარგებლო წესი (როგორებიცაა ხარისხის, ნამრავლის და განაყოფის წესები), რომლებიც გვეხმარება წარმოებულის სწრაფად პოვნაში.