ძირითადი მასალა

გაზომვა და მონაცემები

ივარჯიშეთ
საათის ცნობა წუთების სიზუსტითმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
სხვაობა დროში (ერთი საათის ფარგლებში)მოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
დროის ცნობა რიცხვით ღერძზემოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ამოცანები დროზე - რიცხვითი ღერძის გამოყენებითმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ამოცანები დროის დადგენაზე (ერთი საათის ფარგლებში)მოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
წონის განსაზღვრა (გრამები და კილოგრამები) მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ამოცანები წონაზემოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
მოცულობის დადგენა (მილილიტრები და ლიტრები) მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ამოცანები მოცულობაზემოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
სვეტოვანი დიაგრამების შედგენა მოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
გააანალიზეთ სვეტოვანი დიაგრამები და ამოხსენით ამოცანები ერთ მოქმედებადმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
გააანალიზეთ სვეტოვანი დიაგრამები და ამოხსენით ამოცანები ორ ნაბიჯშიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
სურათებისნი დიაგრამის შექმნა (1-ზე მეტი სურათი)მოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
სურათიანი დიაგრამების წაკითხვამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
წაიკითხეთ სურათიანი დიაგრამაკები (მრავალნაბიჯიანი ამოცანები)მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

ამ თავში გაიგეთ მეტი მასისა და მოცულობის გაზომვის შესახებ, ისწავლეთ დროის გამოცნობა და სვეტოვანი დიაგრამის წაკითხვა, სურათიანი დიაგრამა და წრფივი გრაფიკები.