თანრიგის ერთეული და დამრგვალება

ამ თემის შესახებ

უფრო ღრმად გავიგოთ მე-2 კლასში ნასწავლი თანრიგები. ჩვენ გამოვიყენებთ ამ ცოდნას, რომ ვისწავლოთ დამრგვალება უახლოეს 10-სა და 100-თან.