მიმდინარე დრო:0:00მთლიანი ხანგრძლივობა:5:18

ვიდეოს აღწერა

თქვენ ხედავთ ექვს მაგალითს, რომლებშიც მოცემულია უცნობი მინდა,რომ ვიდეო დააპაუზოთ და დაფიქრდეთ იმაზე,თუ რას ნიშნავს ეს უცნობი ამ შემთხვევაში უცნობი არის ცარიელი ადგილი რა შეიძლება იყოს გამოტოვებული? რა უნდა იყოს ეს კითხვის ნიშანი? რა უნდა იყოს ეს სმაილი? რა უნდა იყოს ეს ასო A?რა რიცხვი? რა უნდა იყოს B რა უნდა იყოს ეს ვარსკვლავი დაფიქრდით და დააპაუზეთ ვიდეო მოდი თითოეული გავარჩიოთ აქ წერია რომ რაღაც რიცხვი გამრავლებული სამზე,უდრის თორმეტს დავფიქრდეთ, რა უნდა გავამრავლოთ სამზე, რომ მივიღოთ თორმეტი სამი გამრავლებული ერთზე არის სამი სამი გამრავლებული ორზე არის ექვსი სამი გამრავლებული სამზე არის ცხრა სამი გამრავლებული ოთხზე არის თორმეტი! შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ცარიელ ადგილას უნდა იყოს ოთხი სამჯერ ოთხი არის თორმეტი ახლა ამაზე გადავიდეთ რაღაც რიცხვი, კითხვის ნიშანი, გაყოფილი ოთხზე,უდრის ექვსს იგივე იქნებოდა იმის თქმა,რომ კითხვის ნიშანი უდრის ოთხჯერ ექვსს. ან ექვსს გამრავლებულს ოთხზე, ერთი და იგივეა. ექვსი გამრავლებული ოთხზე იგივეა, რაც ოთხი გამრავლებული ექვსზე ანუ, რა არის ექვსჯერ ოთხი? ექვსი გამრავლებული ერთზე არის ექვსი ექვსი გამრავლებული ორზე არის თორმეტი ექვსი გამრავლებული სამზე არის თვრამეტი ექვსი გამრავლებული ოთხზე არის ოცდაოთხი ეს უდრის ოცდაოთხს ანუ კითხვის ნიშანიც უნდა უდრიდეს ოცდაოთხს. აქ ორმოცდათოთხმეტი უდრის ცხრას გამრავლებულს სმაილზე ცხრა გამრავლებული უცნობზე უდრის ორმოცდათოთხმეტს ცხრაც გადავამრავლოთ რიცხვებზე ცხრა გამრავლებული ერთზე არის ცხრა ცხრა გამრავლებული ორზე არის თვრამეტი ცხრა გამრავლებული სამზე არის ოცდაშვიდი ყოველ ჯერზე ცხრას ვუმატებ ცხრა გამრავლებული ოთხზე არის ოცდათექვსმეტი ცხრა გამრავლებული ხუთზე არის ორმოცდახუთი ცხრა გამრავლებული ექვსზე არის ორმოცდათოთხმეტი გავიგეთ, რომ სმაილი უნდა უდრიდეს ექვსს თუ შევცვლით სმაილს ექვსით, ეს განტოლება სწორი იქნება ორმოცდათოთხმეტი უდრის ცხრას გამრავლებული ექვსზე გადავიდეთ შემდეგზე ცხრა უდრის A გაყოფილი რვაზე A გაყოფილი რვაზე არის ცხრა ანუ, ცხრა გამრავლებული რვაზე უნდა იყოს A ცხრა გამრავლებული რვაზე უნდა უდრიდეს A - ს თუ გავყოფ A-ს რვა ჯგუფად და თითო ჯგუფში ცხრა ერთეული მეყოლება თუ გვექნება რვა ასეთი ჯფუფი, სულ ერთეულების რაოდენობა იქნება A რას უდრის ცხრაჯერ რვა? უკვე დავიწყეთ ცხრაზე გამრავლება, შეგვიძლია გავაგრძელოთ აქედან ცხრა გამრავლებული ექვსზე იყო ორმოცდათოთხმეტი ცხრა გამრავლებული შვიდზე არის სამოცდასამი ცხრა გამრავლებული რვაზე არის სამოცდათორმეტი გამოდის, რომ A უდრის სამოცდათორმეტს თუ A უდრის სამოცდათორმეტს, მაშინ მაშინ ეს მაგალითი ასეთი სახის უნდა იყოს: ცხრა უდრის სამოცდაოთხს გაყოფილი რვაზე რაც აბსოლუტურად სწორია სამოცდათორმეტი გაყოფილი რვაზე არის ცხრა ცხრა გამრავლებული რვაზე არის სამოცდათორმეტი B უდრის ოცს გაყოფილი ხუთზე რას უდრის ოცი გაყოფილი ხუთზე? შეგვიძლია რამდენიმენაირად შევხედოთ შეიძლება ასე ვიფიქროთ: ხუთი გამრავლებული B-ზე უდრის ოცს ხუთი გამრავლებული უცნობზე არის ოცი ხუთი გამრავლებული ერთზე არის ხუთი ხუთი გამრავლებული ორზე არის ათი ხუთი გამრავლებული სამზე არის თხუთმეტი ხუთი გამრავლებული ოთხზე არის ოცი გამოდის,რომ B უნდა უდრიდეს ოთხს შეგვიძლია დავწეროთ: ოთხი უდრის ოცს გაყოფილი ხუთზე რაც აბსოლუტურად სწორია ოცი გაყოფილი ხუთზე უდრის ოთხს ოთხი უდრის ოცს გაყოფილი ხუთზე დაგვრჩა უკანასკნელი ვარსკვლავი გამრავლებული ორზე უდრის თოთხმეტს უცნობი გამრავლებული ორზე უდრის თოთხმეტს შევხედოთ ორის ნამრავლებს ორჯერ ერთი არის ორი ოთხი,ექვსი,რვა,ათი,თორმეტი,თოთხმეტი რაზე უნდა გავამრავლოთ ორი, რომ მივიღოთ თოთხმეტი? ერთი,ორი,სამი,ოთხი,ხუთი,ექვსი,შვიდი ორი გამრავლებული შვიდზე არის თოთხმეტი დავწეროთ, შვიდი გამრავლებული ორზე არის თოთხმეტი ეს სწორია, ამიტომ ვარსკვლავი უნდა უდრიდეს შვიდს