ძირითადი მასალა

წილადები

ივარჯიშეთ
წილადების ცნობამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
როგორ გამოვიცნოთ 1–ზე დიდი წილადებიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
მრიცხველების და მნიშვნელების განსაზღვრამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
წილადები რიცხვით ღერძზემოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ერთეულოვანი წილადები რიცხვით ღერძზემოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
დააკავშირეთ წილადები 1-თანმოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
იპოვეთ 1 რიცხვით ღერძზემოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
წილადების მთელი რიცხვების სახით ჩაწერამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ივარჯიშეთ
წილადების ვიზუალურად შედარება 1მოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ტოლმნიშვნელიანი წილადების შედარებამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ტოლმრიცხველიანი წილადების შედარებამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ერთნაირი მრიცხველისა ან მნიშვნელის მქონე წილადების შედარებამოიპოვეთ 5 პასუხი 7 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
ამ გაკვეთილში ვიდეოები და სტატიები არაა ხელმისაწვდომი
ივარჯიშეთ
მე-3 კლასი: წილადები – გასამეორებელი ამოცანებიმოიპოვეთ 7 პასუხი 10 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

ეს იქნება თქვენთვის წილადების გაცნობა. თქვენ ისწავლით რა არიან ისინი და რას შეიძლება, გამოსახავდნენ ისინი. შემდეგ, მე-4 და მე-5 კლასებში, ისწავლით მათი გამოყენებით ანგარიშსაც.