ძირითადი მასალა

მიმატება და გამოკლება

ისწავლეთ
სამნიშნა რიცხვების დაშლა შეკრების მაგალითებშიდამატება ათეულების და ასეულების ჯგუფების გამოყენებითშეკრება და გამოკლება რიცხვითი ღერძის გამოყენებითსამნიშნა რიცხვების შეკრებისა და გამოკლების მიახლოებით შეფასება
ივარჯიშეთ
სამნიშნა რიცხვები შეკრების მაგალითებშიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
შეკრიბეთ ათეულებისა და ასეულების ჯგუფების გამოყენებითმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
შეკრება და გამოკლება რიცხვით ღერძზემოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
თანრიგების გამოყენება 3-ნიშნა რიცხვების შეკრებისთვის: ნაწილი 1თანრიგების გამოყენება 3-ნიშნა რიცხვების შეკრებისთვის: ნაწილი 2სამნიშნა რიცვების შეკრება
ივარჯიშეთ
შეკრება 1000-ის ფარგლებშიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
დამუშავებული მაგალითი: სამნიშნა რიცხვების გამოკლება (დაჯგუფება) სამნიშნა რიცხვების გამოკლება (დაჯგუფება) დამუშავებული მაგალითი: სამნიშნა რიცხვების გამოკლება (ორჯერ დაჯგუფება)დამუშავებული მაგალითი: სამნიშნა რიცხვების გამოკლება (დაჯგუფება 0-იდან)გონებაში გამოკლება (დაჯგუფების გარეშე)
ივარჯიშეთ
გამოკლება 1000-ის ფარგლებშიმოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!
ისწავლეთ
უცნობი რიცხვები 1000-ის ფარგლებში მიმატებისა და გამოკლებისას
ივარჯიშეთ
იპოვეთ უცნობი რიცხვი (შეკრება და გამოკლება 100-ის ფარგლებში)მოიპოვეთ 3 პასუხი 4 პასუხიდან, რომ გადახვიდეთ შემდეგ დონეზე!

ამ თემის შესახებ

ისწავლეთ, როგორ შევკრიბოთ და გამოვაკლოთ სამნიშნა რიცხვები ერთეულების, ათეულების და ასეულებზე დაფიქრებით.