ძირითადი მასალა

შეადარეთ ფართობები გამრავლების მეშვეობით